top of page
SPCOA.jpg

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba

Adres:

Sabana Blanco 68-A, Oranjestad, Aruba

Openingstijden

Maandag t/m donderdag:

7.30 -12.00 # 13.00 -16.00

Vrijdag:

7.30 - 12.00 # 13.00 - 15.00 uur

Telefoon

+297 582 0288

 

Website:

www.spcoa.com

 

Bijzondere school

Op Aruba kennen we drie soorten scholen:

  • openbare scholen

  • bijzondere scholen

  • prive scholen

Onze school behoort tot de tweede categorie.

Bijzondere scholen staan onder verantwoordelijkheid van een Vereniging of Stichting, in ons geval is dat de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba: SPCOA!

 

Visie en missie van de SPCOA.

SPCOA gaat uit van een Protestants Christelijke levensbeschouwing. Dit betekent dat de Bijbel de bron vormt van waaruit geput wordt voor de vormgeving van het protestants christelijk onderwijs en voor de omgang met elkaar binnen de stichting. De kinderen worden vertrouwd gemaakt met de Bijbelse verhalen en met een leefhouding waarin liefde en respect voor God, jezelf,

elkaar en de omgeving een belangrijke plaats

innemen.

SPCOA: één bestuur voor meerdere scholen.

SPCOA wil een betrouwbare en stimulerende werkgever zijn. Er is gekozen voor een bestuursvorm op hoofdlijnen met een directeur-bestuurder. Vanuit het Onderwijsbureau werken de directeur en de stafmedewerkers samen met de scholen aan de realisatie van hedendaags en kwalitatief sterk onderwijs en wordt voorzien in optimale facilitering (scholing personeel en teams, goede lesmaterialen, functionele schoolgebouwen etc.) Ook werken de scholen en diverse geledingen onderling samen omdat wij geloven in de versterkende werking daarvan. Bestuur en scholen willen zich profileren naar buiten toe op hun specifieke en sterke punten.

SPCOA staat voor een veilig pedagogisch klimaat.

Kinderen voelen zich veilig en op hun gemak op school. Leerkrachten, directeuren en ondersteunend personeel voelen zich gesteund in het uitoefenen van hun taak. Ouders voelen zich welkom en serieus genomen op school. Scholen hebben onderlinge verbondenheid en acceptatie en in het managementteam heerst een klimaat waarin samen bouwen aan goed onderwijs, delen van ervaringen en uitwisseling van specifieke expertise in een open sfeer plaatsvinden. Het Onderwijsbureau, vertegenwoordigd door de Stichtingsdirecteur en de stafmedewerkers, heeft een open communicatie met alle betrokkenen bij de stichting en vormt een basis waar alle geledingen van de stichting waar nodig een beroep op kunnen doen.

 

SPCOA betekent kwalitatief hoogwaardig onderwijs!

SPCOA wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs realiseren. Dat betekent dat er veel aandacht is voor de cognitieve vakken maar ook voor de sociaal emotionele, motorische en kunstzinnige ontwikkeling van kinderen. Kwalitatief goed onderwijs vraagt betrokken en deskundig personeel. De stichting investeert hierin. Binnen elke school wordt vormgegeven aan onderwijs op maat (adaptief). Hierin passen diverse onderwijsconcepten.

Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek en heeft eigen mogelijkheden en talenten. Het behoort tot de kerntaken van SPCOA de mogelijkheden van kinderen met verschillende onderwijsbehoeften tot ontwikkeling te laten komen. Dit betekent concreet dat alle scholen aandacht hebben voor de specifieke talenten van ieder kind en daarop afstemmen.

 

Onze visie is tevens dat onze samenleving gebaat zal zijn bij:

  • mondige, zelfstandige, maar ook flexibele mensen;

  • mensen die initiatieven durven te nemen;

  • mensen die anderen respecteren in hun persoonlijkheid en mogelijkheden;

  • mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen; - mensen die kunnen en willen samenwerken.

Kennis is belangrijk, maar de vaardigheid om kennis te verwerven is minstens zo belangrijk om tot volle ontplooiing te kunnen komen. Op onze scholen streven wij naar een goed evenwicht tussen het aanleren van kennis, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en het aanleren en toepassen van praktische vaardigheden

 

Cultuur.

Om een veilige leeromgeving voor de kinderen te creëren en te waarborgen, wordt onderwijs en opvoeding aan elkaar verbonden door een samenwerking met de ouders. We willen de participatie van ouders in onze scholen en in onze organisatie van harte bevorderen. Van belang is dat onze werknemers, die het belangrijkste kapitaal van de scholen vormt, door de innerlijke overtuiging bewogen zijn om leerkracht te worden. Inspiratie en innoverend denken wordt bevorderd door persoonlijke aandacht te hebben voor de werknemer en daarbij met name het stimuleren van het doorzettingsvermogen voor ontwikkeling en het aansporen van de benutting van het eigen talent. We geloven in respect voor elkaar, in waarden en normen, in hulpvaardigheid. We beschermen en stimuleren elkaar. We respecteren een mening van een ander. Deze mening is eerlijk en heeft altijd het beste met de ander voor. We zijn tolerant en voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving en voor elkaar. We komen van verschillende achtergronden en zoeken altijd naar de verbindende factor voor een waardige omgang met elkaar. Binnen de scholen van de Stichting is het mogelijk om alles uit jezelf te halen, omdat we iedereen de ruimte geven om het maximale te kunnen betekenen. Daardoor zijn we altijd in staat geweest om te veranderen en te vernieuwen. Onze cultuur is verankerd in het Protestant Christelijke geloof.

 

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij alle zaken bovenaan. De organisatie staat niet stil; zij ontwikkelt zichzelf en volgt de ontwikkelingen die voor de organisatie belangrijk zijn (kernwoorden: in control, transparantie, differentiatie, professionalisering, kwaliteit, veiligheid, kind, betrokkenheid, samenwerking, zorg). De scholen van de Stichting hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De Stichting streeft in de komende periode naar versterking van deze relatie en het in overleg met de inspectie verder werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.

 

Missie

Wij bieden Nederlandstalig onderwijs aan op onze scholen en doen dit vanuit de inspiratiebron van het Protestants Christelijk geloof. Wij streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs, in een veilige leeromgeving voor iedereen, waarbij de totale ontwikkeling en de behoefte van de leerling centraal staat.

SPCOA streeft constant, naar een passende en prettige werkomgeving binnen de stichting.

bottom of page